Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

19:02
1990 b817 500
18:46
4637 92f8 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
18:44
2005 96fc 500

February 26 2018

19:42
0793 731c
Reposted fromsosna sosna viadeparter departer
19:40
4985 f7f1 500
Reposted fromnutt nutt viadeparter departer

February 25 2018

22:02
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu viadeparter departer
22:01
4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadeparter departer

February 20 2018

17:13
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
Reposted fromthedayaftertomorrow thedayaftertomorrow viatfu tfu
17:11
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek viatfu tfu
17:08
7251 ebb8
Reposted fromwwannie wwannie viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:07
17:06

Jak nazwałabyś ten moment, w którym teraz jesteś?

- Ciekawością tego, kim naprawdę jestem. Myślę, że pierwszy raz odpowiadamy sobie na to pytanie, gdy zaczynamy przygodę z dorosłością. Mam poczucie, że przede mną jeszcze ciekawsza przygoda z dojrzałością. Spędzamy wiele lat okopując się koncepcjami, umowami, grami, których zasady ustalono poza nami. Czasami trzeba zadać sobie pytanie czy chcę dalej grać w te gry, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Szukam odpowiedzi na pytanie na ile lęk jest nabyty, a na ile jest odpowiedzią na pustkę, która jest tutaj zawsze. Kim jestem tak naprawdę, nie jako piosenkarka, matka, córka, tylko ja – to najciekawsze pytanie, na które sobie odpowiadam.

— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
17:05
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 18 2018

23:02
8876 fc92
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viajointskurwysyn jointskurwysyn
23:01

February 15 2018

19:30
19:29
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viajointskurwysyn jointskurwysyn
09:24
9298 29b7 500
Reposted fromtfu tfu
09:23
8894 ea5e
That is the question...
Reposted fromnebthat nebthat viatfu tfu
09:22
Reposted frommrrru mrrru viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl