Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

18:46
8695 2c3f
Reposted fromdontbemad dontbemad viacrispybones crispybones
18:19
7031 5840
Reposted fromniewychowana niewychowana viainstead instead
18:18
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaaynis aynis
18:17
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
18:17
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viabrzask brzask
18:16
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viabrzask brzask
18:04
zniknąć. nie istnieć.
— tak jak nie istnieję dla...
Reposted fromoutcat outcat viabrzask brzask
18:03
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
18:03
18:03
4045 e2ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
18:03
1876 f202
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viabrzask brzask
18:03
3355 fc3b 500
Reposted fromWicher Wicher viabrzask brzask
18:02
5207 6264
Reposted fromtfu tfu
17:59
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
17:59
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
17:58
1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viabrzask brzask
17:58
9125 47c7
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
17:58
9918 aa1a
Reposted frompesy pesy viabrzask brzask
17:58
Moja bogini mówi w 3 językach
A'la fuck you, largate, dégage d'ici lala
Więc, jak nie kumasz dalej, to przetłumaczy ci żebyś spierdalał.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
17:58
Byłam zakochana w tym jak mocno mnie kochałeś.
— Losing Hope
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl