Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

11:38
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viazrazik zrazik
11:38
5917 6019 500
Reposted fromshy-ufo shy-ufo viafullmoon fullmoon
11:36
2235 f3ec
Reposted fromczajnikq czajnikq viafullmoon fullmoon
11:36
1582 a91b
Reposted fromproof proof viafullmoon fullmoon
11:36
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viafullmoon fullmoon
11:35
Moje miejsce nie tu - pomyślał Muminek. - ale i nie tam. Nie wiem, co jest jawą, a co jest snem
— Tove Jansson - Zima Muminków
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viafullmoon fullmoon
11:35
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy który ja,
Rzetelnie sklecę,
Chcąc Cię uchwycić w tekście.
— Piotr Roguski `Mała
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viafullmoon fullmoon
11:35
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafullmoon fullmoon
11:35
Dom budują ludzie, razem wspólnie, układając każdą cegłę dbają o niego, taki dom przetrwa.  Rozpada się ten zaniedbany. Gdzie wszyscy domownicy chodzą własnymi ścieżkami, kłócą się i niezgadzają, tam nie rozmawiają, tam się spierają. Dom zaniedbują. Chaos panuje. Taki dom nie przetrwa. Kiedy nikt nie buduje, gdy nikt nie próbuje. 
— A.S. Skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

June 12 2017

14:28
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viaAmere Amere
14:27
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaAmere Amere
14:27
0434 ad15
Reposted fromtfu tfu

June 11 2017

18:59
0938 5551
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
18:59
1702 7719
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
18:59
2350 8e94
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
18:58
18:58
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:58
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:57
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir
18:57
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl