Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

20:49
7857 dd76 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
20:48
1946 36f5
Reposted fromtfu tfu
20:48
2151 d246 500
Reposted fromtfu tfu
20:46
2602 d775 500
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viatfu tfu
20:44
8182 db1b
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari viaaynis aynis
20:44
6065 8795 500
Reposted fromnebthat nebthat viaaynis aynis
20:43
Wiele razy chciałem Ci się wytłumaczyć, ale jakoś nie umiałem. Pisałem listy i darłem je. No, ale to oczywiste, że człowiek nie umie wytłumaczyć innym tego, czego sam dokładnie nie rozumie.
— Haruki Murakami/Przygoda z owcą
Reposted fromsfeter sfeter viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:41
5456 fd7b 500
Reposted fromverronique verronique viadeparter departer

June 26 2017

21:41
1419 c37a 500
Reposted fromadelajda adelajda viadeparter departer

June 23 2017

22:49
2814 0662 500
Reposted fromtfu tfu
22:48
2435 788f
22:48
2856 763b
22:47
3083 d650
Reposted fromtfu tfu

June 21 2017

17:46

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaaynis aynis
17:46
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaaynis aynis
17:46
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaynis aynis
17:44
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
14:19
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viasmutnyziemniak smutnyziemniak
14:15
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
14:13
Gdzieś musi być granica błędów do popełnienia przez jedną osobę.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl