Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

09:29
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viasmutnyziemniak smutnyziemniak
09:27
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viamefir mefir
09:27
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
09:26
5189 dd86 500
Reposted fromcvx cvx viamefir mefir
09:26
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
09:26
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
09:25
3582 1171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
09:25
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viamefir mefir
09:25
2934 62f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
09:25
4590 c1b7
Reposted fromartlover artlover viamefir mefir
09:24
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
09:24
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viamefir mefir
09:24

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
09:23
9729 788c
Blind
Reposted fromlebendfutter lebendfutter viadeparter departer
09:21
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadeparter departer

January 12 2020

22:46
2700 4933 500
22:45
22:45
22:45
9082 b8b1 500
22:45
8237 da2d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl